Thumb Author Equipo Editorial

Equipo Editorial

profesyonel inceleme


<span><span>Akl&#305;n&#305;z&#305; Ke&#351;fedin</span><span> edit&#246;r ekibi, kendini psikoloji, sa&#287;l&#305;kl&#305; ya&#351;am ve n&#246;robilim &#252;zerine y&#252;ksek kaliteli i&#231;erik olu&#351;turmaya adam&#305;&#351; ruh sa&#287;l&#305;&#287;&#305; profesyonellerini, e&#287;itimcileri ve gazetecileri bir araya getirir.<br></span></span>

Yazar hakkında

<span><span>Akl&#305;n&#305;z&#305; Ke&#351;fedin</span><span>&#8217;deki edit&#246;r ekibi, n&#246;robilim, psikoloji ve sa&#287;l&#305;k &#252;zerine i&#231;erik olu&#351;turma konusunda kapsaml&#305; e&#287;itim ve deneyime sahip psikologlar, ruh sa&#287;l&#305;&#287;&#305; uzmanlar&#305;, e&#287;itimciler, sosyal hizmet g&#246;revlileri ve gazetecilerden olu&#351;ur. Kendilerini i&#351;lerine adam&#305;&#351; ve psikolojik d&#252;nyay&#305; t&#252;m izleyicilere yak&#305;nla&#351;t&#305;rmaya odaklanm&#305;&#351; harika ara&#351;t&#305;rmac&#305;lard&#305;r.<br><br>Uzmanlar&#305;m&#305;z, zihnimizin nas&#305;l &#231;al&#305;&#351;t&#305;&#287;&#305;ndan beyin ve duygular aras&#305;ndaki ili&#351;kiye, zor durumlarla nas&#305;l ba&#351;a &#231;&#305;k&#305;laca&#287;&#305;na kadar hayat&#305;m&#305;z&#305;n bir noktas&#305;nda hepimizin kendimize sordu&#287;umuz sorular&#305; psikolojik, h&#252;manist ve bilimsel bir bak&#305;&#351; a&#231;&#305;s&#305;yla yan&#305;tlamaya &#231;al&#305;&#351;&#305;yorlar. Kendimizi ve ili&#351;kilerimizi geli&#351;tirmek i&#231;in neler yapabilece&#287;imiz konusunda bilgi vermeyi ama&#231;l&#305;yorlar.<br>Ayr&#305;ca filmler, diziler ve g&#252;ncel olaylar hakk&#305;nda psikolojik analizler de yap&#305;yorlar &#231;&#252;nk&#252; psikoloji g&#252;nl&#252;k hayat&#305;m&#305;z&#305;n karma&#351;&#305;k bir par&#231;as&#305;.<br>Akl&#305;n&#305;z&#305; Ke&#351;fedin&#8217;deki edit&#246;r ekibi, her makalede, insanlar&#305;n hayatlar&#305;n&#305; iyile&#351;tirmek i&#231;in ilgili ve kaliteli i&#231;erik sunmak i&#231;in en &#246;nemli ve de&#287;erli yazarlar&#305;n en son bilimsel ara&#351;t&#305;rmalar&#305;na ve teorilerine g&#252;venir.<br></span></span>

Son makaleler