Logo image
Logo image

Kriminoloji Nedir ve Çalışma Alanları Nelerdir?

2 dakika
Kriminoloji Nedir ve Çalışma Alanları Nelerdir?
Çoğumuz bir doktorun veya avukatın yaptığı işi anlıyoruz. Ancak, bir kriminolog ne yapar diye sorulsaydı, doğru cevap verebilir miydiniz?
Tarafından yazılmıştır Vanessa Viqueira
Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Kriminoloji, 19. yüzyılın başında, antisosyal davranışların kaynaklarının araştırılmasına ilişkin toplumsal bir talebe yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Nispeten yakın zamana kadar toplum onun büyük katkısının ve değerinin farkında olmadığından, oldukça yeni bir bilimdir.

Kriminoloji disiplinler arası bir bilimdir. Bu, diğer uygulamalı bilimlerden yararlandığı anlamına gelir. Çalışma alanları suçluluk, suç, mağdur, suçlular ve sosyal kontroldür.

Some figure

Kriminolojinin tanımı

Kriminoloji, hem bilimsel boyutu hem de uygulama alanı açısından tam bir genişleme içinde olan bir disiplindir. Bu nedenle, kriminolojiyi disiplinler arası bir bilim olarak tanımlıyoruz, yani hukuk, sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, antropoloji ve adli tıp gibi diğer disiplinlerden gelen bilgi ve metodolojilerin birleşmesinden oluşur.

Kriminoloji alanında yapılan ilk bulgulardan biri, suçun gerçek bir sorun olduğu ve yoğunluğunun değişken olduğu, insan toplumlarına bağlı olabileceğidir.

Kriminoloji ayrıca suçun, vatandaşları tarafından reddedilmenin sosyal tepkisi üzerine kurulu bir fenomen olduğu sonucuna varır. Bir yanda gerçeklik, diğer yanda suçun toplumsal olarak işlenmesi, yüz yılı aşkın bir süredir kriminolojik araştırmalara konu olmuştur.

Bu iki önermeye dayanarak, “Kriminoloji, suç davranışını ve bu davranışa verilen sosyal tepkiyi inceleyen bilimdir” tanımlamasını yapabiliriz.

Çalışma konuları

Kriminoloji çalışmasının konusu veya konularıyla ile ilgili olarak, birbirinden açıkça farklı olan iki konum vardır:

Birincisi indirgemecidir, ve inceleme konusunun ceza hukuku ile aynı olduğunu ileri sürer: Bu konu suçtur. Bu görüşte olanlar, gerçekte, kriminolojinin kendi başına bir inceleme nesnesinden yoksun olduğunu savunurlar.

Daha yaygın olarak takip edilen ikinci konumu benimseyen uzmanlar, beş çalışma nesnesi olduğunu iddia ederler.

  • Sosyal bir olgu olarak suçluluk.
  • Sadece bireysel bir eylem olarak değil, aynı zamanda bir grup eylemi olarak suç.
  • Suç işleyen aktörler olarak suçlular.
  • Mağdurlar, pasif olarak suçların sonuçlarına katlanan insanlar.
  • Suça tepki olarak sosyal kontrol.

İndirgemeci yaklaşım gibi bu duruş da eleştiriler almıştır. Onu eleştirenler, bu kadar çeşitli iddialarla gerçek bir bilim inşa etmenin mümkün olmadığını öne sürerler.

Kriminolojinin amaçları

Kriminolojinin, önleme ve müdahaleyi içeren birkaç amacı vardır. Bu şekilde, suç olgusunun kontrol altına alınması ve azaltılmasının yanı sıra hüküm giymiş insanların sosyal yaşama yeniden entegrasyonunun da sağlanması amaçlanmaktadır.

Kriminoloji ve Kriminalistik eş anlamlı değildir

Günümüzde toplumun büyük bir kısmı Kriminalistik ve Kriminolojinin aynı şeyi ifade eden terimler olduğunu düşünse de, durum böyle değildir.

Henüz kendi tanımını pekiştirme aşamasında olan bir bilim olarak Kriminoloji, büyük ölçüde gerçeklikten uzak programlar ve televizyon dizileri aracılığıyla bilinir hale gelmiştir. Bu yayınlar, kriminoloji terimini, Kriminalistikte tipik olan işlevlere atıfta bulunmak için kullanarak kötü bir imge oluşturma eğilimindedirler, bu nedenle terimlerde bir karışıklık yaşanır.

Some figure

Kriminoloji ve kriminalistik arasındaki fark nedir?

Kriminalistik, bir suç fiilinin varlığını belirleyen ve aynı zamanda test sonuçları ve delil toplamaktan sorumlu olan bilim dalıdır.

Kriminoloji ise, ampirik araştırmalar yoluyla, insanların suç davranışlarını hangi sosyal veya bireysel faktörlerin etkilediği, kontrol sistemlerinin suç davranışının sürdürülebilirliğini nasıl etkilediği gibi soruları yanıtlamaya çalışır.

Ayrıca, Kriminalistik, suçtan sorumlu kişilerin ve suça katılım derecelerinin belirlenmesine de yardımcı olur. Gördüğünüz gibi, bu iki disiplin farklı olsalar da, birbirlerini tamamladıklarını söyleyebiliriz.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Arroyo, S. C. (2020). A vueltas con la eterna pregunta:¿ Para qué sirve un criminólogo? Las (posibles) salidas profesionales de la criminología. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, (25), 85-103. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7497231
  • Elbert, C. A. (2021). Manual básico de criminología. Eudeba.
  • Gil, D. B. (2016). ¿ Qué es la criminología?: Una aproximación a su ontología, función y desarrollo. Derecho y cambio social13(44), 1. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456246
  • Hikal, W. (2013). Introducción al estudio de la Criminología. Porrúa.